Tid

Engelsk Norsk
Lately I det siste
Earlier Tidligere
Previously Før / tidligere
Recently Nylig
Not long ago (for) ikke lenge siden
Presently For tiden
Until Inntil / til
At the same time Samtidig / på/til samme tid
During Under / i løpet av
Henceforth Fra nå av / heretter, for fremtiden
After Etter
Soon Snart
Following Følgende
Suddenly Plutselig

Likt

Engelsk Norsk
As well as Så vel som
In much the same way På lignende måte, tilsvarende
Resembling Lignende, minner om
Parallel to Parallelt med
Same as Samme som
Identically Identisk
Of little difference Det gjør liten forskjell
Equally Likt, i samme grad
Matching Samsvarende, passende
As to Med hensyn til, når det gjelder
Exactly Nøyaktig
Similarly, similar to Lignende, likt, på lignende måte
In comperison Til sammenligning
In relation to I forbindelse med, i samanheng med

Språkforskjell

Hei

Det er både lærerikt, overraskende og morsomt å se hvordan språk skiller seg fra hverandre. Lær en ting om gangen! Ellers er det umulig å unngå blanding 🙂

Hilsen Brutus

Norsk Svensk Nederlandsk Tysk Fransk Engelsk Spansk Polsk
Jeg Jag Ik Ich Je I Yo Ja
Du Ni Jij Du Tu You Tu Ty
Ikke Inte Niet Nicht Ne pas Not No Nie
Straks Omedelbart Nu/Direct Sofort Immediatement Immediately Inmediatamente Natychmiast
Nu Meteen Jetzt Maintenant Now Ahora Teraz
Senere Senere Straks Später Plus tard Later Luego Pozniej
Andre Andra Andere Andere Autre Other Otro Inny/inni
Meg Mig Mijn Mich Moi Me Me Mnie
Kontrakt Kontrakt Contract Vertag Contrat Contract Contrato Umowa

Rekkefølge

Engelsk Norsk
first, at first først
in the first place i utgangspunktet, for det første, i første omgang
once en gang
to begin with, at the beginning, starting with til å begynne med
initially opprinnelig, innledningsvis
from this point fra dette tidspunktet, fra nå av, herfra
earlier tidligere
second, secondly, in the second place andre, for andre, på andre plass
next, the next time, neste, neste gang
then, after that etter, da, deretter, etter det
following that etterfølgende
subsequently i ettertid, siden, senere, deretter
on the next occasion ved neste anledning
so far, later on hittil, senere
consequently følgelig, sm følge av dette
last, last of all, at last sist, helt til slutt, endelig
at the end, in the end ved/på slutten, til slutt
to finish, to conclude, in conclusion å fullføre, å ferdigstille, å konkludere, å beslutte

Et tilleggsmoment / Et ytterligere moment

Engelsk Norsk
and og
also også
as well as så vel som
moreover dessuten, i tillegg, ytterligere
this too, too much dette også, for mye
furthermore dessuten, i tillegg, ytterligere, videre
additionally på toppen av (dette)
in addition to i tillegg
at the same time samtidig, på samme tid
again igjen
equally important like viktig
likewise likens, likeledes, på samme måte
above all fremfor alt
most of all mest av alt
least of all minst av alt
either…or enten…eller
neither…nor verken…eller
nevertheless, nonetheless ikke desto mindre
first and foremost først og fremst
the more the better jo mer, jo bedre (jo mer, desto bedre)

BÅDE I POSE OG SEKK

Beskrivelse:

Dette sies ofte når man må velge mellom to goder og ikke kan få begge deler.

Eksempler:

  • Man kan ikke både sove som en stein og ha nattevakt og tjene penger samtidig. Man kan ikke få både i pose og sekk.
  • Jeg fikk både i pose og sekk: Det var en gratis tur til USA pluss hotellopphold på en veldig fin plass!
  • Rune fikk lønnsøkning sist i september, men da mistet han bostøtten sin. Ja, man kan ikke få i pose og sekk.

 

TABELL 33 🗓Diagrammer

Hei

Det er ikke alltid like lett å finne norske ord for alt mulig. For enkelte ting finnes det mange ord, for andre er det helt motsatt.

Når det kommer til fjell så finnes det mange: berg, tind, topp, knaus, kamp, rygg, koll, hovde, knatt. Når det kommer til beskrivelser av diagrammer, fant jeg det som jeg fant 🙂

Hilsen Brutus Continue reading “TABELL 33 🗓Diagrammer”

Nordlysjakt

Hei

Når verden er stengt, er det eneste som et troll kan gjøre, å tenke tilbake. Det er så kjedelig å bli fengslet hjemme uten en mulighet til å reise lenger. Ikke desto mindre håper jeg på at alt faller tilbake på plass ganske snart, og at jeg dukker helt spontant opp på et nytt sted i Norge.

Jeg tror at minner er en viktig ting i livet, og de som vi skaper minnene med. Det er rimelig å anta at uten disse kostbare minuttene, kunne alt føles meningsløst og hadde blitt helt grått. Som man bruker å si, bør ikke livet måles i antall pust vi tar, men heller i antall øyeblikk som tar pusten fra oss. Tromsø er et perfekt sted for å stjele pusten med mye snø, reinsdyr, pene fjell og selvfølgelig Nordlys. Continue reading “Nordlysjakt”

Åpningsfraser

Engelsk Norsk
Therefore Derfor
Obviously Selvsagt, tydeligvis
Nevertheless Ikke desto mindre, likevel
In spite of Til tross for
In addition, additionally I tillegg
Apparently Tilsynelatende, så vidt man kan se, antagelig
Even though Selv om
In case of this I så tilfelle
It is reasonable to assume Det er rimelig å anta
It seems common sense to conclude that Det virker fornuftig å konkludere that
Occasionally Nå og da, av og til, noen ganger, ved noen anledninger
As the old saying goes Som man bruker å si
As a rule Som regel
That the main reason Hovedgrunnen til at, hovedårsaken
In terms of, with regards to, regard Når det gjerder
At least I hvert fall, i det minste
Despite På tross av, til tross for
Similarly På lignende måte
Whereas Ettersom
All things considered Alt tatt i betraktning
By the way Forresten