Tid

Engelsk Norsk
Lately I det siste
Earlier Tidligere
Previously Før / tidligere
Recently Nylig
Not long ago (for) ikke lenge siden
Presently For tiden
Until Inntil / til
At the same time Samtidig / på/til samme tid
During Under / i løpet av
Henceforth Fra nå av / heretter, for fremtiden
After Etter
Soon Snart
Following Følgende
Suddenly Plutselig

Likt

Engelsk Norsk
As well as Så vel som
In much the same way På lignende måte, tilsvarende
Resembling Lignende, minner om
Parallel to Parallelt med
Same as Samme som
Identically Identisk
Of little difference Det gjør liten forskjell
Equally Likt, i samme grad
Matching Samsvarende, passende
As to Med hensyn til, når det gjelder
Exactly Nøyaktig
Similarly, similar to Lignende, likt, på lignende måte
In comperison Til sammenligning
In relation to I forbindelse med, i samanheng med

Rekkefølge

Engelsk Norsk
first, at first først
in the first place i utgangspunktet, for det første, i første omgang
once en gang
to begin with, at the beginning, starting with til å begynne med
initially opprinnelig, innledningsvis
from this point fra dette tidspunktet, fra nå av, herfra
earlier tidligere
second, secondly, in the second place andre, for andre, på andre plass
next, the next time, neste, neste gang
then, after that etter, da, deretter, etter det
following that etterfølgende
subsequently i ettertid, siden, senere, deretter
on the next occasion ved neste anledning
so far, later on hittil, senere
consequently følgelig, sm følge av dette
last, last of all, at last sist, helt til slutt, endelig
at the end, in the end ved/på slutten, til slutt
to finish, to conclude, in conclusion å fullføre, å ferdigstille, å konkludere, å beslutte

Et tilleggsmoment / Et ytterligere moment

Engelsk Norsk
and og
also også
as well as så vel som
moreover dessuten, i tillegg, ytterligere
this too, too much dette også, for mye
furthermore dessuten, i tillegg, ytterligere, videre
additionally på toppen av (dette)
in addition to i tillegg
at the same time samtidig, på samme tid
again igjen
equally important like viktig
likewise likens, likeledes, på samme måte
above all fremfor alt
most of all mest av alt
least of all minst av alt
either…or enten…eller
neither…nor verken…eller
nevertheless, nonetheless ikke desto mindre
first and foremost først og fremst
the more the better jo mer, jo bedre (jo mer, desto bedre)

Åpningsfraser

Engelsk Norsk
Therefore Derfor
Obviously Selvsagt, tydeligvis
Nevertheless Ikke desto mindre, likevel
In spite of Til tross for
In addition, additionally I tillegg
Apparently Tilsynelatende, så vidt man kan se, antagelig
Even though Selv om
In case of this I så tilfelle
It is reasonable to assume Det er rimelig å anta
It seems common sense to conclude that Det virker fornuftig å konkludere that
Occasionally Nå og da, av og til, noen ganger, ved noen anledninger
As the old saying goes Som man bruker å si
As a rule Som regel
That the main reason Hovedgrunnen til at, hovedårsaken
In terms of, with regards to, regard Når det gjerder
At least I hvert fall, i det minste
Despite På tross av, til tross for
Similarly På lignende måte
Whereas Ettersom
All things considered Alt tatt i betraktning
By the way Forresten

Bruk av substantivformene

UBESTEMT FORM BESTEMT FORM
1. Første gang vi snakker om noe:

-Torvald har en blyant og to bøkker.

1. Når vi snakker mer on noe vi har nevnt før:

-Blyanten kostet 120 kroner.

2. Etter possessive ord og fraser:

– Torvalds bil.
– Alle hans venner.
– Min bror.
– Norges største by.

2. Foran possessive ord og fraser:

– Bilen til Torvald.
– Boka mi.
– Alle vennene hans.
– Den største byen i Norge.

3. Etter en del faste bestemmeord:

– en blyant, et hus.
– ingen, noen, flere, en del, mange biler.
– mye, lite, litt, ikke noe mat.
– hver dag, hvert hus.
– hvilken dag, hvilket land, hvilke bøker.

3. Etter en del faste bestemmeord:

– den nye bilen, det lille huset, de store bildene.
– denne boka, dette huset, disse barna.
– ingen av, ikke noen av bilene.
– noen få av, en del av husene.
– flere av, mange av trærne.
– hele dagen, halve natta.

S-VERB

Noen verb har endelsen “s” i alle former.
Disse verbene brukes i infinitiv, presens, preteritum, og noen i presens perfektum:

Infinitiv Presens Preteritum Presens perfectum
å synes synes syntes har syntes
å finnes finnes fantes
å lykkes lykkes lyktes har lyktes
å trives trives trivdes har trivdes
å møtes møtes møttes har møttes
å snakkes snakkes snaktes