Likt

Engelsk Norsk
As well as Så vel som
In much the same way På lignende måte, tilsvarende
Resembling Lignende, minner om
Parallel to Parallelt med
Same as Samme som
Identically Identisk
Of little difference Det gjør liten forskjell
Equally Likt, i samme grad
Matching Samsvarende, passende
As to Med hensyn til, når det gjelder
Exactly Nøyaktig
Similarly, similar to Lignende, likt, på lignende måte
In comperison Til sammenligning
In relation to I forbindelse med, i samanheng med

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.