For å variere språket

Typer Eksempler

Rekkefølge

Dessuten, foruten, videre, og, også, i tillegg, dernest, for det første, for det andre, for det tredje (til nød – men ikke for det fjerde), endelig, til slutt, sist, men ikke minst, på den ene siden, på den andre siden, dernest.

Framhevning

Først og fremst, primært, sekundært, særlig, bestemt, helt sikkert, faktisk, viktigere/viktigst, spesielt, især, uten tvil, naturligvis, selvsagt, åpenbart, tydeligvis, ikke minst, ikke bare … men også.

Motsetning

Men, derimot, imidlertid, tvert imot, i motsetning til, på den annen side.

Innrømmelse

Selv om, på tross av, likevel, ikke desto mindre, riktig nok, ganske visst.

Eksempel

For eksempel, som eksempel, eksempelvis, det vil si, som illustrasjon, (slik) som, nærmere bestemt.

Konsekvens/ årsak

Derfor, av den grunn, dermed, på grunn av, grunnet, fordi, følgelig, som følge av, altså, slik (at), jo… desto …, på bakgrunn av.

Omformulering

Kort sagt, med andre ord, om man vil, som sagt.

Tid

Deretter, før, av og til, undertiden, senere, senest, etter (at), tidlig(ere), allerede, for tiden, nå (for tiden), umiddelbart, straks, innen, snart, snarest, i løpet av, den gang, sjelden, ofte, da, når.

Sted

Her, der, i forgrunnen, øverst, nederst, bakerst, i bakgrunnen, ovenfor, nedenfor, bortenfor.

Usikkerhet

Kanskje, muligens, trolig, antakelig, sannsynligvis, forholdsvis, temmelig, nokså, nok, vel, ganske, stort sett, som regel, neppe, til dels, til en viss grad, i noen grad, på en måte.

Konklusjon

Endelig, til slutt, som konklusjon, som avslutning, derfor, altså, for å summere opp, følgelig, for å oppsummere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.